Độ kiềm là một chỉ tiêu quan trọng trong công nghệ xử lý nước. Độ kiềm toàn phần của nước là tổng hàm lượng các ion hydrocacbonat (HCO3), cacbonat (CO32-), hydroxyl (OH) và ion muối của các axit yếu khác ( phot phat, silicat, và các axit muối hữu cơ).

Độ kiềm của nước thiên nhiên có độ PH <8,4 chính là lượng ion hydrocacbonat HCO3 đôi khi cả hợp chất của các axit hữu cơ. Độ kiềm của nước khi làm mềm bằng hạt trao đổi ion được xác định bằng lượng ion HCO3, đôi khi cả hợp chất của axit hữu cơ nếu nó tồn tại trong nước nguồn

Trong xử lý nước dùng nồi hơi đòi hỏi nước phải được loại bỏ độ cứng và thường có giảm độ kiềm nhưng không loại bỏ chất rắn khác nên tiến hành khử kiềm nước là biện pháp hiệu quả hơn so với khử khoáng nước.

Một số phương pháp khử kiềm phổ biến nhất là: Khử kiềm bằng hạt cation tái sinh bằng hình thức Na+ và H+, khử kiềm bằng anion mạnh và khử kiềm bằng hạt cation yếu

Cột cation bố trí song song

Ở đây người ta sử dụng tách dòng nước cấp, một phần nước thô chảy qua bình làm mềm có chứa hạt cation được bổ sung ion trao đổi Na+, phần nước còn lại chảy qua bình có chứa hạt cation bổ sung ion H+.

Nước lọc của bình cation H+ có chứa các axit tự do với nồng độ bằng nồng độ của các axit mạnh có trong nước nguồn, còn nước lọc qua bình cation Na+ chứa natri hydrocacbonat với nồng độ tương đương độ kiềm của nước nguồn.

Nước lọc sau 2 bình này được hợp lại với nhau thành 1 dòng duy nhất. Khi trộn lẫn 2 loại nước này theo tỷ lệ thể tích tính toán, độ axit sẽ trung hòa với độ kiềm, nước hỗn hợp sẽ có độ cứng bé và độ kiềm gần bằng không

Cột cation nối tiếp

Cột cation H+ nối tiếp với cột cation Na+. Khi nước qua cột cation hình thức hydro toàn bộ muối hòa tan trong nước biến thành các axit tương ứng, axit cacbonic yếu nên phân hủy thành cacbonic và nước. Nước sau khi qua cột lọc này sẽ là dung dịch của axit sunfuric và axit clohydric.

Nước sau đó được lọc qua cột cation hình thức natri, các axit này tạo thành các muối natri tương ứng.

Nước sau lọc có độ cứng và độ kiềm bé

Cột anion mạnh hình thức clorua

Nhựa anion mạnh trong hình thức clorua có thể được sử dụng để làm giảm độ kiềm của nước. Nước chảy qua cột làm mềm sau đó chảy qua cột anion có ion trao đổi là clorua, các ion Cl được cấy lên bề mặt hạt anion sẽ thay thế cacbonat, bicarbonate, sunfat và các ion nitrat.

Anion hình thức clorua làm giảm độ kiềm khoảng 90% nhưng không làm giảm tổng chất rắn. Nhựa anion được tái sinh với muối natri clorua, thông thường một lượng nhỏ xút được thêm vào nước muối tái sinh để tăng cường loại bỏ độ kiềm

Cation yếu

Nhựa cation yếu cũng được sử dụng để khử kiềm. Nhựa cation yếu hoạt động tương tự như nhựa cation mạnh  nhưng việc trao đổi cation chỉ có liên quan đến độ kiềm. Trong trường hợp này nhựa cation yếu được tái sinh với axit

thiết bị xử lý nước