Xử lý nước giếng khoan cs 30m3/h
Thiết bị xử lý nước giếng khoan cs 30m3/h dùng cho nguồn nước giếng khoan đạt tiêu chuẩn nước ngầm theo QCVN09-2008/BTNMT nhưng không đạt tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt, ăn uống Chi tiết thiết bị xử lý nước: Bình lọc áp lực: Số lượng, chiều cao, đường kính bình, ... [Xem chi tiết...]